Programe de cercetare

Programul ICES-1: Valori individuale și sociale fundamentale (Colectivul de Filosofie și Logică)

Obiectivul programului: Investigarea conținutului, temeiurilor și limitelor valorilor individuale și sociale fundamentale (precum adevărul, cunoașterea, înțelegerea, dreptatea, libertatea, democrația, comunitatea, solidaritatea, stabilitatea, utilitatea sau statul de drept) și a circumstanțelor, nivelului și perspectivelor implementării lor în societatea românească.

Premise: Investigarea valorilor individuale și sociale fundamentale este o sarcină prioritară a științelor umaniste (și, totodată, a științelor sociale, politice, juridice sau economice). Înțelegerea corectă și completă a acestor valori este atât un obiectiv dezirabil în sine, cât și un mijloc indispensabil pentru realizarea altor obiective de relevanță cardinală, precum comportamentul moral, viața lăudabilă, împlinită și înfloritoare, conviețuirea socială adecvată etc. Niciunul dintre proiectele fundamentale ale lumii contemporane, precum realizarea unor „societăți bune”, creșterea economică sustenabilă, dezvoltarea durabilă, crearea unor „societăți bazate pe cunoaștere” sau/și a unor „societăți informaționale”, consolidarea Uniunii Europene sau extinderea și intensificarea globalizării, nu poate fi dus la bun sfârșit fără interpretarea și implementarea corespunzătoare a unor valori precum dreptatea, echitatea, libertatea, democrația, comunitatea, solidaritatea, stabilitatea, toleranța, utilitatea, statul de drept, binele moral, adevărul, cunoașterea etc.

Programul ICES-2: Teme și idei fundamentale în psihologie și științele educației (Colectivul de Psihologie și Știinţele Educaţiei)

Obiectivul programului: investigarea conceptelor și teoriilor din psihologie și științele educației cu o largă importanță academică și utilitate pentru dezvoltarea personală și socială.

Premise: În măsura în care stimulează, susține și optimizează potențialul uman, sporește calitatea vieții și contribuie la realizarea scopurilor și aspirațiilor individuale și sociale, dezvoltarea este unul dintre cele mai importante țeluri demne de urmat în viața personală și socială. Cercetările din domeniul psihologiei și științelor educației, precum și cele din disciplinele conexe (științele comunicării, neuroștiință, științele cogniției etc.), pot și trebuie să contribuie în mod fundamental la clarificarea mecanismelor dezvoltării și la implementarea eficientă a tehnicilor și metodelor specifice acesteia.

Programul ICES-3: Individ, cultură şi societate în era tehnologiilor digitale (Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive)

Obiectivul programului: investigarea principalelor provocări, beneficii, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale specifice erei tehnologiilor digitale, în vederea înțelegerii cât mai adecvate a acestora și a identificării celor mai bune politici sau strategii de soluționare/ameliorare/valorificare a lor.

Premise: Revoluția digitală constituie un fenomen emblematic al societății contemporane. Ea presupune atât o serie de beneficii, cât și o serie de provocări, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale. Cercetarea acestor dimensiuni și coordonate ale revoluției digitale este utilă atât pentru înțelegerea adecvată a societății contemporane și a altor fenomene caracteristice ei (de tipul integrării socio-economice/globalizării), cât și pentru identificarea celor mai bune politici sau strategii de soluționare/ameliorare/valorificare a provocărilor/dezavantajelor/ beneficiilor revoluției digitale.

Programul ICES-4: Tendințe actuale în teoria și practica economică și socială (Colectivul de Cercetări Economice)

Obiectivul programului: studierea unor teorii și fenomene economice și sociale de actualitate, cu o relevanță majoră pentru creșterea economică și dezvoltarea socială, în vederea formulării unor recomandări bazate pe rezultate științifice pentru decidenții politici și specialiștii în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice.


Premise: Creșterea economică sustenabilă și dezvoltarea socială durabilă necesită decizii, politici și strategii publice bazate pe rezultate științifice. Cercetătorii din științele economice au obligația profesională și morală de a studia în mod sistematic teoriile și fenomenele de actualitate cu o relevanță majoră pentru creșterea economică și dezvoltarea socială și de a furniza recomandări bazate pe rezultate științifice pentru decidenții politici și specialiștii în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice.

Programul ICES-5: Dezvoltarea spațiului rural în Regiunea de Nord-Est a României (Colectivul de Economie Rurală)

Obiectivul programului: Cercetarea realităților spațiului rural din Regiunea de Nord-Est a României, atât în contextul actual, cât și din perspectivă istorică, în vederea identificării politicilor și strategiilor optime de compatibilizare cu principiile, valorile și evoluțiile spațiului rural al Uniunii Europene (precum dezvoltarea durabilă, creșterea calității vieții, incluziunea socială, egalitatea oportunităților etc.).

Premise: Problematica actuală socio-economică a spaţiului rural este insuficient studiată. Diversitatea fenomenologică şi structurală a mediului rural, schimbările prin care trece satul românesc, precum și posibilitățile sale de dezvoltare sunt teme a căror cercetare este imperativă, mai ales dat fiind că spațiul rural românesc este caracterizat de realități precum sărăcia, excluziunea socială, inegalitatea de gen, slaba dezvoltare a organizațiilor economiei sociale cu impact asupra structurilor agrare sau valorificarea necorespunzătoare a resurselor naturale. Dezvoltarea rurală durabilă şi relansarea vieţii sociale, economice şi spirituale a satului românesc în conformitate cu valorile și evoluțiile spațiului rural al Uniunii Europene constituie o componentă indispensabilă a dezvoltării economice, culturale și politice a societății românești. Realizarea obiectivului dezvoltării rurale durabile impune elaborarea și implementarea unor principii, strategii şi direcţii de dezvoltare bine fundamentate științific.

Programul ICES-6: Probleme fundamentale ale științelor juridice (Colectivul de Sociologie și Drept)

Obiectivul programului: investigarea disciplinară, pluridisciplinară sau interdisciplinară a problemelor prioritare din dreptul public (cu precădere problemele care privesc interpretarea și aplicarea normelor juridice sau modalitățile de adaptare a sistemului de drept la realitățile relațiilor sociale contemporane și problemele specifice dreptului internațional). 

Premise: Două dintre cele mai importante probleme ale dreptului public privesc interpretarea și aplicarea normelor juridice și modalitățile de adaptare a sistemului de drept la realitățile relațiilor sociale contemporane. Cercetarea acestor teme este vitală pentru realizarea unor obiective precum eliminarea/ameliorarea practicii judiciare contradictorii sau soluționarea raporturilor juridice litigioase în acord cu principiul rezolvării definitive a conflictului dintre părți, cu ideea de dreptate și cu principiul corespondenței cu adevărul. În același timp, globalizarea, regionalizarea și incidența unor fenomene ori evenimente ca genocidul, epurarea etnică sau noile forme de terorism transformă într-un imperativ cercetarea unor probleme ale dreptului internațional precum responsabilitatea și dreptatea internațională/globală. Investigarea acestor probleme necesită atât cercetări specifice dreptului public, cât și cercetarea unor teme din domenii conexe (precum științele sociale, filosofia dreptului sau filosofia politică).