Departamente

În cadrul institutului funcționează șase departamente de cercetare, care acoperă majoritatea domeniilor din științele sociale

Departamente ICES

Cercetarea filosofică a fost tot timpul – este și astăzi – receptivă la problemele societății în care trăim. Pe această premisă se bazează și activitatea de cercetare a membrilor Colectivului de Filosofie și Logică. Cercetătorii acestui colectiv acordă atenție specială concepțiilor și curentelor filosofice influente în filosofia actuală (cum sunt kantianismul, utilitarismul, constructivismul filosofic, rawlsianismul, liberalismul democratic, egalitarianismul, capabilismul, feminismul, multiculturalismul, realismul etc.) și își propun să contribuie la delimitarea soluțiilor la probleme filosofice și, în general, la progresul cunoașterii, atât teoretice, cât și practice. Interogațiile filosofice care fac obiectul cercetării acoperă o arie largă de teme, precum: situația existențială a omului contemporan, norme morale private și publice, cutume sociale, obligații generale versus obligații față de cei apropiați, valori politice, acțiune individuală și colectivă, cunoaștere, justificare, raționalitate. Unul dintre interesele principale care asigură coeziune contribuțiilor individuale ale cercetătorilor Colectivului de Filosofie și Logică este expunerea și justificarea condițiilor pentru realizarea unei societăți drepte, care asigură cea mai dezirabilă marjă de oportunități, în contextul provocărilor sociale și economice contemporane.

Studiile derulate în cadrul acestui colectiv se încadrează în trei domenii mari de cercetare: 1) filosofia moral-politică – cercetări asupra unor teme precum: constituirea subiectului ca persoană morală, geneza și justificarea obligațiilor morale, teorii ale dreptății, societatea democratică, curente și partide politice; 2) filosofie continentală, cu analize asupra conceptelor specifice curentului filosofic existențialist; 3) filosofia științei și epistemologie, cu accent asupra problemei adevărului, a imaginarului științific, a unității științei, a inter- și transdisciplinarității.

Contribuțiile membrilor colectivului sunt elemente în realizarea Programului de cercetare Valori individuale și sociale fundamentale. Obiectivul programului îl reprezintă investigarea conținutului, temeiurilor și limitelor valorilor individuale și sociale fundamentale (precum dreptatea, adevărul, libertatea, democrația, comunitatea, solidaritatea, stabilitatea, utilitatea sau statul de drept) și a circumstanțelor, nivelului și perspectivelor implementării lor în societatea românească.

În cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Cerc­etarea Tehnologi­ilor Dig­i­tale Dis­cur­sive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii științifice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale.

 

Obiectivul Departamentului de Cercetări Economice este de a juca un rol proeminent în cercetarea academică din domeniul economic, la nivel național și regional. Scopul este de a contribui la înțelegerea provocărilor actuale în materie de creștere și dezvoltare economică, migrație, factori demografici, capital uman și spațiu rural, într-o lume din ce în ce mai globalizată.

Principalele aspecte tematice de pe agenda de cercetare sunt:

 • Migrația, evaluarea politicilor publice în domeniul educației și al pieței muncii, econometrie aplicată (CS I Dr. Alina Botezat);
 • Creștere și dezvoltare economică, turism (CS II Dr. Alina Haller);
 • Dezvoltarea durabilă regională; Cooperare transfrontalieră România – Republica Moldova (CS III Dr. Marilena Doncean);
 • Fundamentarea deciziei în condiții de incertitudine folosind numere fuzzy, dezvoltarea regională prin  specializarea inteligentă, dezvoltare umană, turism rural religios (CS III Dr. Ciprian Alecu);
 • Fundamentarea deciziilor prin sisteme fuzzy; Fuzificarea metodelor din cercetările operaţionale (programare liniară fuzzy, grafuri fuzzy, jocuri matriceale fuzzy, ş.a.), realizarea simulărilor cu Lanţuri Markov fuzificate (CS III Dr. Ovidiu Gherasim);
 • Turism cultural, turism rural (CS Georgiana Tacu);
 • Demografie și Economia sănătății (CS Dr. Mihaela David).

 

Departamentul de Cercetări Economice organizează anual 2 manifestări științifice cu participare internațională dedicate turismului și spațiului rural și Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

 1. Turism și spațiu rural în context național și internațional
 2. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere

 

Anual, la inițiativa ”Laboratorului de sisteme fuzzy” din cadrul departamentului este organizat și  simpozionul național Sisteme fuzzy în economie , activitate realizată  în cadrul Zilelor Academice Ieșene.

 

De asemenea, membrii departamentului editează Anuarul Institutului, cu o tradiție de 30 de ani.

Colectivul de Economie Rurală realizează activități de cercetare a spațiului rural din anul 1990. Conținuturile temelor de cercetare și competențele deținute, în prezent, de cei 5 cercetători din colectiv se orientează către cercetarea fundamentală, exploratorie și cercetarea aplicativă a arealelor rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

Obiectivele academice propuse vizează analiza factorilor de dezvoltare a componentelor agricole, silvice şi a celor neagricole specifice economiei rurale. Cercetările noastre sunt fundamentate pe următoarele principii: 

 • diversificarea structurii economiei rurale prin eficientizarea utilizării resurselor agroalimentare locale, a activităților neagricole și a serviciilor; 
 • îmbunătățirea calității vieții rezidenților satelor;
 • echilibru între desfășurarea activităților economice și cadrul natural; 
 • păstrarea calității mediului natural și orientarea către dezvoltarea durabilă. 

Direcţiile de cercetare actuale sunt orientate către realizarea Programului de cercetare „Dezvoltarea spațiului rural în Regiunea Nord-Est a României” prin abordarea unor teme precum: evaluări prospective ale cooperării și asocierii în zonele rurale, vectorii ce determină dinamica spațiului rural, tendințele de dezvoltare a agriculturii ecologice, dezvoltarea piețelor locale agroalimentare, integrarea și promovarea conceptului de lanț scurt de aprovizionare,  respectiv mica exploatație agricolă în perioada interbelică. Fiecare dintre temele menționate detaliază, pe paliere diferite, dar complementare, probleme economice, sociale și de mediu sau soluții de reziliență la transformări majore ale contextului actual în care evoluează comunitățile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României și conferă finalitate socială și impact economic acestora. 

Activitatea de cercetare desfăşurată are ca repere fundamentale: performanţa, calitatea lucrărilor și racordarea la fluxurile şi circuitele mondiale de valori științifice. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste situate pe primele locuri ale clasamentelor lumii științifice (Agricultural Systems, Journal of Rural Studies, Sustainability, International Journal of Environmental Research and Public Health, Agriculture) a crescut mult vizibilitatea cercetărilor realizate. În același context, ca urmare a expertizei științifice dobândite, Colectivul de Economie Rurală a desfășurat, de-a lungul timpului, 15 proiecte de cercetare extrabugetare naționale și 10 proiecte de cercetare internaționale și este promotorul unui parteneriat activ cu actorii socio-economici din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, colectivităţile teritoriale și reprezentanţii societăţii civile, care solicită expertiza cercetătorilor pentru studii prospective regionale, naționale și europene. Este tradițională colaborarea cu instituții locale, regionale și naționale care au în comun preocuparea pentru dezvoltarea rurală (Institutul de Economie Agrară – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice, Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Academia de Științe Economice București, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală) direcții pentru agricultură județene, asociații, fundații, organizaţii interprofesionale agricole, grupuri de producători și consultanți.  

Alături de programele și proiectele de cercetare derulate, de studiile, rapoartele și volumele publicate în cadrul acestora, Colectivul de Economie Rurală organizează manifestări științifice anuale în cadrul Zilelor Academice Ieșene și, ocazional, ateliere de lucru și mese rotunde în vederea diseminării rezultatelor științifice din cadrul proiectelor implementate de membrii colectivului.

Activitatea de cercetare a colectivului de științe juridice este centrată, în special, pe înțelegerea valorilor fundamentale ale dreptului și a celor mai adecvate modalități prin care acestea pot influența benefic viața comunității. 

Felul în care membrii societății percep și se raportează la valori ca dreptatea, adevărul, legalitatea, justiția, este de o deosebită importanță în trasarea și acceptarea rolului pe care activitatea judiciară îl are în societate. Măsura în care aceste valori sunt incidente pe tot traiectul normelor juridice, de la adoptarea și până aplicarea acestora, ca și necesitatea unei interpretări corecte a mesajului pe care legiuitorul a dorit să îl transmită prin intermediul lor, justifică și importanța activității de cercetare în acest domeniu.

Cantonarea exclusiv în sfera juridică ar limita posibilitatea de cunoaștere și înțelegere a valorilor, motiv pentru care membrii colectivului abordează cercetarea interdisciplinară, anume transferul de concepte și metodologie, pentru a permite o descriere mai adecvată a problemelor cercetate, o înțelegere complexă a instituțiilor, proceselor și fenomenelor, pe diversele niveluri ale realității. Numai printr-o abordare integrativă, din perspectiva mai multor discipline academice, precum filosofia dreptului, etica sau științele politice, este posibilă înțelegerea cuprinzătoare a domeniului juridic. 

Activitatea membrilor colectivului este axată pe cercetarea fundamentală. Temele de cercetare abordate se circumscriu unor arii diverse, atât din ramuri ale dreptului precum drept constituțional, drept procesual penal, drept internațional public, cât și cu un conținut pluridisciplinar: filosofia dreptului și etica juridică.